Get Adobe Flash player

Regulamin UKS Kurort

         REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „KURORT” PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W CIECHOCINKU

 

 1. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest podpisanie Deklaracji Członkowskiej.
 2. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w obiektach szkoleniowych wynajmowanych przez OSiR w Ciechocinku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 3. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminów porządkowych i BHP obowiązujących w obiektach.
 4. Zajęcia sportowe odbywają się według planów szkoleniowych opracowanych przez trenerów/instruktorów zatrudnionych w Klubie.
 5. Za przebieg zajęć treningowych, dyscyplinę i bezpieczeństwo podczas zajęć oraz przestrzeganie zasad regulaminów odpowiadają trenerzy/instruktorzy zatrudnieni przez Zarząd Klubu.
 6. Dzieci są pod opieką trenerów od momentu przekroczenia bramek basenowych na I piętrze przy wejściu na basen do czasu wyjścia z basenu po zajęciach. Przed i po zajęciach rodzice/opiekunowie biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie dziecka np. na terenie sanatorium i w szatni.
 7. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i nieprzestrzegania regulaminów odpowiada dziecko, a poniesionymi kosztami obciążeni są rodzice.
 8. O przebiegu zajęć, postępach dziecka należy pytać trenerów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 9. Sprawy dotyczące organizacji zajęć, Klubu należy kierować do Zarządu Klubu.
 10. Składki członkowskie należy uiszczać do 10-go dnia każdego miesiąca. W razie niepłacenia w/w składki przez okres dwóch kolejnych miesięcy Zarząd Klubu ma prawo wykreślić dziecko z listy członków Klubu, bez możliwości kontynuacji nauki pływania. Istnieje możliwość zwolnienia z płacenia składki członkowskiej raz w roku szkolnym w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach trwającej nie mniej niż miesiąc.
 11. Koszty udziału w zawodach ponosi OSiR, Klub, rodzice zawodników startujących w zawodach.
 12. Do udziału w zawodach typuje trener biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

– osiągane wyniki

– nie zaleganie ze składkami członkowskimi

– godne reprezentowanie Klubu i stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulaminów

– systematyczne uczęszczanie na zajęcia

– aktualne badania lekarskie

13. W zajęciach z pływania UKS „Kurort” mogą uczestniczyć dzieci do momentu ukończenia szkoły podstawowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuować pływanie mogą tylko uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku. W szczególnych przypadkach o możliwości kontynuowania pływania młodzieży nie będącej uczniami LO w Ciechocinku decyduje Zarząd Klubu.

14. Członek Klubu może być ukarany wykluczeniem z członkostwa w Klubie, zawieszeniem w prawach członka Klubu, tj. niedopuszczeniem do zajęć i startu w zawodach za niesportowe i naganne zachowanie podczas zajęć oraz za nieprzestrzeganie regulaminu Klubu.

Najnowsze komentarze
  Archiwa
  Kategorie
  • Brak kategorii
  Ciekawe linki:
  http://osir.ciechocinek.pl/